Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Vás (jako dotčených osob) jsou, u provozovatele SPORTS, spol. s r.o., Družstevní 660/23, 922 07 Velké Kostoľany, tel.: +421 (0) 337782424, e-mail: info@sports.sk, zpracovávané v souladu s Nařízením EU č.. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů /GDPR/ (dále také Nařízení) a v souladu s zákonem č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále také Zákon),


1. Informujeme Vás tímto jako dotyčné osoby - klienty e-shopu, že

a) osobní údaje, které jste provozovateli, jako smluvní straně, poskytli při uzavírání obchodního vztahu objednáním dodání zboží v e-shopu a jeho zakoupením, jsou u provozovatele zpracovávány pro účel prodeje zakoupeného zboží, jeho doručení a pro účel případné reklamace zakoupeného zboží,

b) osobní údaje jsou u provozovatele zpracovávány na právním základě zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,

c) příjemci osobních údajů mohou být Finanční správa ČR, Státní obchodní inspekce, zprostředkovatelé poskytující kurýrské služby a další.

2. Informujeme Vás tímto, jak dotyčné osoby - fyzické osoby vstupující do monitorovaných prostor u provozovatele, že

a) osobní údaje, které o Vás provozovatel získává u kamerově monitorovaných svých prostor, jsou u provozovatele zpracovávány pro účel zajišťování ochrany majetku provozovatele a zajištění bezpečnosti osob v prostorách provozovatele,

b) osobní údaje jsou u provozovatele zpracovávány na právním základě oprávněných zájmů provozovatele,

c) příjemcem vašich osobních údajů mohou být, v případě narušení ochrany majetku provozovatele a narušení bezpečnosti osob pobývajících v monitorovaných prostorách provozovatele, orgány činné v trestním řízení.

3. Informujeme Vás tímto, jak dotčené osoby - klienty e-shopu, účastníci rybářských závodů a zájezdů, uskutečňujících platební operace pro provozovatele, že

a) osobní údaje, které jste provozovateli poskytli při objednávání a nákupu zboží v e-shopu a při objednávání a úhradě Vaší účasti na rybářských závodech a zájezdech, jsou u provozovatele zpracovávány pro účel jeho povinného vedení účetnictví,

b) osobní údaje jsou u provozovatele zpracovávány na právním základě zákona 421/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn,

c) příjemci osobních údajů jsou zřizovatel, Finanční správa ČR, Státní obchodní inspekce, zprostředkovatelé vedoucí účetnictví provozovatele a další.

4. Informujeme Vás tímto, jak dotyčné osoby - fyzické osoby korespondující s provozovatelem, že

a) osobní údaje, které jste provozovateli poskytli při zasílání poštovní korespondence, jsou u provozovatele zpracovávány pro účel evidování došlé a odesílané pošty,

b) osobní údaje jsou u provozovatele zpracovávány na právním základě zákona č.j. 395/2002 Sb. o archivech a registraturách a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn,

c) příjemci osobních údajů jsou Státní archivy Ministerstva vnitra ČR.

5. Informujeme Vás tímto, jak dotčené osoby - fyzické osoby přihlašující se a účastnící se rybářských závodů, soutěží a rybářských zájezdů, organizovaných provozovatelem, že

a) osobní údaje, které jste provozovateli poskytli při přihlašování se (registraci), jako častníku těchto akcí, jsou u provozovatele zpracovávány pro účel pořádání těchto akcí,

b) osobní údaje jsou u provozovatele zpracovávány na právním základě Vašeho souhlasu vyjádřeného na webové stránce provozovatele,

c) osobní údaje nejsou poskytovány jiným příjemcům osobních údajů.


6. Informujeme Vás tímto, jak dotyčné osoby - fyzické osoby umožňující provozovateli pořizovat a umisťovat na jeho webovou stránku Vaše fotografie a audiovizuální záznamy, že

a) osobní údaje, které jste provozovateli poskytli při pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů Vaší osoby nebo jste mu sami takového fotografie a audiovizuální záznamy poskytli, jsou u provozovatele zpracovávány pro účely zdokumentování a propagace jeho činností, pro účely podpory prodeje a poskytování poradenských a instruktážních služeb jeho klientům,

b) osobní údaje jsou u provozovatele zpracovávány na právním základě Vašeho souhlasu vyjádřeného na webové stránce provozovatele,

c) osobní údaje nejsou poskytovány jiným příjemcům osobních údajů.

Dále Vás informujeme, že

a) osobní údaje nebude provozovatel přenášet do zemí EU ani do třetích zemí,

b) doba uchovávání osobních údajů je dána zákonem č.j. 395/2002 Sb. o archivech a registraturách a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

c) osobní údaje nejsou u provozovatele zpracovávány automatizovaným individuálním rozhodováním ani profilováním,

d) kontaktní údaje na odpovědnou osobu u provozovatel jsou: KATARÍNA JANOŠÍKOVÁ, tel.: 033/7782424, e-mail: uctovnictvo@sports.sk,

e) podle článku. 15 až 21 Nařízení (GDPR) a § 21 až 28 Zákona máte máte:

právo přístup k osobním údajům (získáním potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají),
právo na opravení Vašich nesprávných osobních údajů a na doplnění Vašich neúplných osobních údajů,
právo na vymazání (zapomenutí) Vašich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly,
práva na omezení zpracování Vašich osobních údajů (pokud namítáte jejich správnost, pokud je zpracování protizákonné, pokud namítáte proti vymazání a žádáte jen omezení jejich použití, pokud provozovatel již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale je potřebujete Vy k prokazování,

uplatňování nebo obhajování svých nároků,

právo namítat zpracování Vašich osobních údajů,
právo získat Vaše osobní údaje,
právo přenést Vaše osobní údaje k dalšímu provozovateli,
právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů ČR, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů ze strany provozovatele je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a tím jste přímo dotčen na svých zákonných právech,
právo získat od provozovatel informaci, pokud nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, z jakého zdroje Vaše osobní údaje pocházejí (případně zda jsou z veřejně přístupných zdrojů),
právo aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů včetně profilování.

f) jako dotyčná osoba Jste oprávněna uplatnit si svá práva /uvedená v odst. 1 písm. g)/ žádostí doručenou provozovatelů listinnou poštou, e-mailovou poštou, telefonickým kontaktem.


Ve Velkých Kostoľanech dne 25. května 2018.